1. Az ígéret: “jó földre visz be téged az Úr.” 

  Úgy gondolom – úgy vettem én magam is -, hogy ez a “jó föld” = az előttünk álló esztendő. Olyan lesz, olyan áldásokat hoz, mint Izrael számára a pusztai vándorlás után a tejjel és mézzel folyó ígéret földje. …
  Az Ó év estéjen a pusztai vándorláshoz hasonlítottuk a mögénk kerülő időszakot, akkor ezt a ma olvasott Igét bátran vehetjük ígéretnek  az előttünk levő időszakra vonatkozóan.Hisz mindig azt látjuk halljuk az igeben, hogy a mi atyank amiko újat cselekszik, az mindig jobb, mint az előző. Mindig újabb áldásokat akar adni. Mert ez az o szerető szívének szándéka velünk. O nem romlást, hanem épülést, jobbulást, szabadulást stb. tervez nekünk. Ezért küldte el egyszulott Fiat is a Názáreti Jézus személyében, hogy a bűneink ből szabadulást, a kárhozatból megmenekülést, a halálból életet adjon nekünk általa.Az ige alapján megvizsgáljuk egy kicsit konkrétabban milyen jót is várhatunk ettől az esztendőtől?
  Izrael számára a megígért jó Föld egy látható kikemlelheto,  meghódítható – összességében: előre tudható áldásokat, de veszélyeket is rejt ő dolgokat jelentett. Mint például a földrajzi gazdasági megélhetést, munkát biztosító terület, természeti kincsek, vagyoni gyarapodás: 5Móz. 8,7-9.

  Mi nem láthatjuk ilyen konkrétan előre, hogy mit hoz a 2022-es év számunkra – mégis milyen ígéretet vehetünk magunknak – személy szerint, és gyülekezeti viszonylatban is – ezekből?

  Figyeljük meg, hogy a “jó Föld” jellemzői a földi élet körülményekre, fizikai jó létre, gyarapodásra,  A testben való élet minőségi jobbulására, egészségre kényelemre vonatkoznak:  Az eddigi Pusztai Föld el szemben az új föld bővizű lesz, termőföld lesz, hegyek völgyek váltakoznak, természeti kincseket rejtenek magukban.… – Amit meglehet művelni, amiből ki lehet bányászni a természeti kincseket.
  Tehát az előttünk álló évben alkalmas körülményeket ad az úr A munkára, a termelésre, a alkotásra és ha az ember mindebben szorgalmasan igyekszik akkor ezek meg is adják a várt eredményt gyümölcsöt a mindennapi kenyeret.
  Miközben tapasztaljuk nagy mértékű drágulásokat, a világi hírekből a fenyegető gazdasági válságról, elszegényedésről, szociális ellátás beli összeomlás sokról hallunk (— mert a  A helyzet, a körülmények, a számítások és a tendenciák ezt vetítik előre -), a mi Urunk Istenünk, akinek a kezében van a mindenség, jóval biztatott bennünket, hogy reménységgel nézzünk a jövőbe. Mert ő ami gondviselőnk, Aki úgy megőriz minket hogy atyának akarata nélkül egy hajszál sem esetek le a fejükről sőt minden inkább ami üdvösségünk re kell hogy szolgáljon.
  Sőt nézzétek egészen konkrét ígéretek is vannak itt amit ki ki hitelt al szívébe zárat mint Istentől kapott biztatást az ő konkrét problémájára nézve:
  Az egyik így hangzik jó lakásig eszel – vagyis nem nyomorogva eszed kenyeredet hanem mindennel bőségben leszel.
  A másik így hangzik szép házakat építesz és benne laksz – Vagyis lakhatási gondjaid megoldódnak.
  A harmadik így hangzik: Marháid és Juhaid megszaporodnak. – vagyoni helyzeted gyarpodni fog. Konkretabban : mivel az akkori társadalomban a „juhok és a marhák” nem pusztán csak a vagyoni helyzetet biztosították hanem a megelhetest biztosító munkahelyet, ezért ez a munkahely ígéretét is magában hordozza.
  Úgyhogy ha valaki úgy van ma itt hogy netán munkát keres vagy meglévő munkahelye veszélyben látszik nem látja biztosnak jövőbeni megélhetés forrását – az vegye hittel Isten ígéreteként magára ezt a kijelentést: marháid és juhaid nem elfogynak az előtted levő esztendőben hanem megszaporodnak. Lefordítva jobb munka lehetőséged megélhetésed lesz mint eddig.
  A negyedik így hangzik: ezüstöt és aranyat felhalmozódik. Az ezüst és az arany a gazdagságnak a szimbóluma a Bőség nek a kifejeződése volt. Mindig is az arany, az ékszer volt a tartalék arra nézve, hogy ha szükség adódik legyen mihez nyúlni amit pénzzé téve át lehet vészelni a nehéz időket. Ha valaki esetleg úgy van itt most köztünk hogy aggódik a nehéz napok felől az vegye hittel Isten személyre szóló biztatás: ne félj, lesz elég tartalékod arra hogy átvészeld a nehéz időket.

  A bőséggel kapcsolatban tudnunk kell, hogy a Biblia a megélhetésnek három szintjét ismeri az egyik a szükség a másik az elégség a harmadik a Bőség.
  A szükség az a helyzet amikor nem elég a tisztességes normális megélhetés hez a jövedelem sok mindenről le kell mondani spórolni megvonni magunktól hogy a legszükségesebb élet feltételeket mint a minden napi kenyér meleg Hajlék biztosítani tudjuk.

  Az elégség az a szint amelyen az élet színvonal elfogadható módon biztosítva van nem kell kölcsönkérni nem kell olyan vágyakról lemondani amik valóban jogosak mint például pihenés ünneplés tervezett családi vagy nem tervezett családi események lebonyolításához szükséges költség (esküvő keresztelő ballagás temetés stb. ). Akik ma így vagytok így itt hogy előre láthatóan lesznek ilyen események, megoldani való helyzetek fogadjátok hitel ezt a kijelentést Isten gondoskodni fog az elégséges dolgokról.

  A Bőség pedig azért adatik a Bibliában Istentől hogy legyen mit továbbadni másokkal megosztani abból amit Istentől vettünk.  Bőség a jó cselekedetekre arra hogy tudjunk segíteni, irgalmasak lenni, támogatni olyan személyeket, szervezeteket, ügyeket, amelyek méltók arra hogy a segítségünkkel tovább mehessenek.
  Tehát te mint keresztyén ember még azt a kiváltságot is megkapod az úrtól hogy azontúl hogy meglesz mindened ami elégséges élet színvonalat jelent másoknak is tudsz segíteni a bőséget ből.

  2. A parancs:

  De: Az üzenet nem csak ígéretet tartalmaz hanem intést és figyelmeztetést is. A jó föld ugyanis veszélyeket is rejt. Mégpedig alattomos katasztrófát szenvedést nélkülözést hozó pusztulástólzó veszedelmet is. Mi az a veszedelem? A felfuvalkodottás. Az elbizakodás az Istentől való függőség lerázása. A hála elfelejtése. Az önállósodás, a hűtlenség ahhoz a szövetséghez amivel Isten megáldotta az ő népet. Nehogy erre a magatartásra tévedjünk!
  Hanem:
  5Móz 8:6 És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed.
  5Móz 8:10 Ha azért eszel majd és megelégszel: dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet neked adott.
  5Móz 8:11 Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok neked e mai napon;
  5Móz 8:12 Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban;
  5Móz 8:13 És mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik:
  5Móz 8:14 Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából;

  3. A küldetés:

  Végül a feladatunk és felelősségünk ebben az évben: buzgón könyörögni és dolgozni Isten „aratásában”!
  Ezért lett régi református jelmondatunk ez évi célkitűzéseink összefoglalása: „Orando et laborando”, imádkozva és dolgozva buzduljunk fel az aratásra.
  Első tehát az imádságban való buzgóság, mintegy szolgálatként való felépítése – jobban, mint eddig. Az imádság legyen „mozgalommá” gyülekezetünkben! Sürgős teendőnk: Imaszolgálók keresése, felkészítése, elkötelezése, buzdítása. Ennek érdekében: Imaiskolát tervezünk: „Uram Taníts minket imádkozni!” – Miatyánk és más imaminták a Bibliában
  Közben sok tekintetben újra kell építeni a különböző szolgálati területeket, különösképpen a közösségi életet, az anyagi és dologi természetű szükségek rendszerét.
  Az elmúlt két év korlátozásokkal teli időszaka miatt és a még mindig tartó fertőzésveszély miatt megcsappant a heti rendszerességgel jelenlévők száma. A szorosabb közösséget építő programjaink is elmaradtak. Örvendetes azonban, hogy a személyes kapcsolatok mélyültek, személyek felé való szolgálatok szaporodtak.
  A korlátozások miatt nyitnunk kellett táv-szolgálati területeken: telefonon, levélben, újságban, az internetes felületeken közvetítve az örömhírt. Mivel a gyülekezet egy része megszokta ezeket, külön feladat a visszaszoktatás a személyes részvételre. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert meggyőződésünk, hogy a személyesen megélt közösség hiánya káros hatással van az egyének hitbeli fejlődésére. Nem pótolható, vagy váltható fel a személyes jelenlét áldása a virtuális hatással. De a passzív jelenlét helyett munkálni kell a tagok aktivitását, mert szüksége van erre mind az egyénnek, mind a közösségnek. Az egyénnek motivációt és hit erősödést eredményez, a közösségnek pedig hasznot, a szükségek közös megoldását.
  ………

 

Vélemény, hozzászólás?