1. Hiszek

HISZEK EGY ISTENBEN……

VASÁRNAP
Hiszek. Így kezdődik az Apostoli hitvallás. Hiszek… És ezt a hitet meg is vallom. Tudja meg mindenki. Nem akarom magamban tartani, hanem nyíltan megmondom. A hívők körében, de a nem hívők körében is. Hiszek. Vallomást teszek erről. Vallomást teszek róla,
akiben hiszek: Istenről. Ő az én Istenem. Öt akarom szolgálni. Amit hiszek, nem akarom elhallgatni, sem csak a magam számára megtartani. Amit kaptam, szívesen megosztom másokkal. Nem közömbös számomra, hogy mások hisznek-e, vagy sem. Hitvallásommal másokat is hívogatok, hogy együtt hallgassuk Isten igéjét, az evangéliumot, hogy ők is higgyenek. Hogy ők is vallják: hiszek.

Nem volna jobb, ha mindnyájan, akik ugyanazt hisszük, így mondanánk: „hiszünk”?
Természetesen ezt is lehet. De ebben, hogy hiszek”, erőteljesebben jut kifejezésre a hit személyes volta. És az is benne van, hogy ezt a személyes hitet szívesen megvallom nyilvánosan. Ezért felelős is akarok lenni. Abban a gyülekezetben, amelyhez tartozom, de azon kívül is. Az iskolában. A munkahelyemen. A barátaim és kollégáim előtt. Azok előtt, akikkel érintkezem, akikhez közöm van, akikkel egy sportegyesületben
vagyok…

Hiszek: ez a szó kihat egész életemre, amelyet ő hordoz, akit hit által ismertem meg. Azokkal együtt, akik ugyanazt hiszik, és mindazok előtt, akik nem hisznek, vallom: Hiszek az Atya Istenben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában és a Szentlélekben. Tudod, mered mondani: „hiszek”?

Olvasandó: Mt 16,13-28.

Gondolkodj el rajta:
1. Kicsoda számodra Isten? Próbáld meg ezt a magad
számára szavakba önteni.
2. Része-e ő életednek? Hogy látod ezt?
3. A hit személyes ügy. Kitűnik-e ez a fenti bibliai részből?
4. Mit kell együtt hinnünk és megvallanunk?
5. Tudsz-e a fenti meditáció végén levő kérdésre felelni?
Napi ige: „Ti pedig kinek mondotok engem? .
Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia” (Mt 16,15-16).

HÉTFŐ
Olvasandó: Ruth 1.

Gondolkodj el rajta:
1. Ruth megvallja Izráel Istenében vetett hitét. Milyen változásokat hozott ez az életében?
2. Mindig úgy van-e, hogy a hit megvallása változásokat hoz? Vagy inkább ez a hitvallás egy változás eredménye valakinek az életében?
3. Változott-e valami az életedben, amikor hitre jutottál?

Napi ige: „néped az én népem, és Istened az én Istenem”
(Ruth 1,16).

KEDD
Olvasandó: Jn 6,48-71.

Gondolkodj el rajta:
1. Válaszolj a 67. versben levő kérdésre úgy, mintha az személy szerint neked szólna.
2. Egyetértesz-e Péternek a 68. és 69. versben levő hitvallásával?

Napi ige: „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad” (Jn 6,68).

SZERDA
Olvasandó: Zsid 13.

Gondolkodj el rajta:
1. Ennek a fejezetnek melyik verseiből tűnik ki, hogy szóval is és cselekedetekkel is hitvallást kell tenni Isten nevéről?
2. Mondhatod-e, hogy az egyik fontosabb, mint a másik? Vagy azt, hogy nehezebb?

Napi ige: vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét” (Zsid 13,15).

CSÜTÖRTÖK
Olvasandó: 1 Tim 6.

Gondolkodj el rajta:
1. Az, hogy valaki hitvallást tesz, nem egyik pillanatról a másikra történik. Nem is olyan valami az, amit más nem vesz észre. Mi mutatja ezt ebben a fejezetben?
2. Hitvallást tenni és harcolni egyformán fontos. Mi a harc Pál szerint?

Napi ige: „Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt” (1Tim.6,12).

PÉNTEK
Olvasandó: Róm 1,1-17.

Gondolkodj el rajta:

1. A Krisztus nevéről való vallástételt néha a szégyenkezés akadályozza meg. Miért szégyelljük az evangéliumot?

2. Pál nem szégyellte a Krisztus evangéliumát. A Róm. 1,1-17 alapján meg tudod-e mondani, miért nem?

Napi ige: „nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek” (Róm 1,16).

SZOMBAT
Olvasandó: Mt 10,17-33.

Gondolkodj el rajta:
1. A hitvalló ember életében sem sikerül mindig minden. De ami szükséges, azt megkapod. Mit? Keress erre választ a megadott igében.
2. Mondd el saját szavaiddal a napi igét.

Napi ige: „Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én menynyei Atyám előtt” (Mt 10,32-33).

 

 

Forrás: C. G. Geluk, Csendben Isten előtt. A hitről. Budapest, 1989, A Református Zsinati iroda sajtóosztálya.

Vélemény, hozzászólás?