Olvasandó:   Zakariás 2,5.  

2021. január

Drága Testvéreink!

Isten, mint egy tüzes fal megvédi népét mindenfelől.

Aggódó megdöbbenéssel szembesült a fogságból hazatérő nép, hogy   Jeruzsálem város fala, amely a védelmet, a biztonságot jelenthetné – lerombolva, romokban. Természetes dolog, hogy Jeruzsálem népe először biztonságos házakat, városfalat akar építeni. Zakariás próféta által azonban közbeszól az ÚR: Építsék fel először a templomot! Hogy újra legyen istentisztelet, az Urat keressék, mert egyedül Ő  képes megvédeni őket, Aki azt mondja: Én megoltalmazlak mindenfelől, én tűzfal leszek körülötted!

 Építhet az ember akármilyen bunkert, – hallottunk már ilyet – zárkózhat be a négy fal közé, körbe veheti magát bomba biztos védelmi rendszerrel, – mindez semmi! Összedől, leomlik, mint Jerikó falai is egy perc alatt!   De boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Mert az Úr, mint egy tüzes fal, körbe veszi és csak az léphet közel hozzád, aki rajta keresztül lépett be. Akit Ő átenged azon a tüzes falon.

 És számomra ez azt jelenti, hogy az Ő gyermekei így vannak védelem alatt  bármivel szemben: Betegséggel, vírussal, bármilyen viharral szemben is. Ha Isten átengedi, ha Isten megengedi, tehát csakis Isten  tudtával és megengedő akaratával lehet ezt a tűzfalat átlépni bármilyen ellenségnek. Ellenség a betegség, a vírus, a halál is, de legyőzött ellenségek ezek! Halál hol a te fullánkod? Pokol hol a te diadalmad?

Ott a kereszten teljessé lett a győzelem a betegség és a halál felett! Ahogy egy drága testvérünk írta néhány nappal az ő halála előtt, hogy   ”de ti ne féljetek! és ez mindannyiunknak szól, akik Jézust várjuk, mert a Sátán ugyan sarokba akar szorítani, de a fején ott egy átszegzett láb! Olyan, mint az izzó érc! Nem nekünk kell vele viaskodni!”

Igen, nem nekünk kell viaskodni a Sátánnal, mert a döntő harcot Jézus megvívta  vele a kereszten!  Isten megígérte a bűneset után, h majd eljön az, Aki a kígyó fejére tapos! Ahogy az én drága testvérem is hitte, mi is hisszük, hogy már ott van a Sátán fején az átszegzett láb és a mi ígéreteink nemcsak erre a földi életre vonatkoznak, hanem a mennyei, örök életünkre is.

(P.né Szűcs Katalin)

NÉHÁNY GYÜLEKEZETÜNKRE  VONATKOZÓ  ADAT:

 

1./ Népmozgalmi adatok 2020-ban:

A egyházfenntartói járulékot fizetők száma: 522 fő

A választói névjegyzékébe felvettek száma:   522 fő

A területünkön élő reformátusok becsült száma: kb. 5000 fő

Vonzáskörzetünk Ómassától a Bertalan – Lórántffy utcáig terjed

 

2./ Anyakönyvi adatok 2020-ban:

Keresztelés

8 ffi

10 nő

2 felnőtt

Konfirmáció

9 ffi

10 nő

3 felnőtt

Házasságkötés

3 tiszta ref.

6 vegyes

 

Temetés

19 ffi

27 nő

 

Úrvacsorázók

250 ffi

700 nő

(-1000 fő)

Az elmúlt évhez képes sajnos minden adat kevesebb – leginkább az úrvacsorázók száma csökkent az elmaradt alkalmak miatt.

 

3. Pénzügyi adatok:

Gyülekezet 2020. évi tiszta vagyona dec. 31-én: 670.618Ft. 

Bevételek teljesítése 2020-ban: 80%-os;

Kiadások teljesítése 2020-ban:67%-os volt a tervezetthez képest.

 Ez nagyságrendben 3-4millió Ft. bevétel kiesést jelentett.

 

Amint tapasztaltátok és látjátok is a számok tükrében, az elmúlt év gyülekezetünk közös, gyakorlati életvitelében komoly megpróbáltatást és hiányokat hozott: kevesebbel kellet beérnünk úgy a közösségi és missziós események tekintetében, mint anyagiakban. Sok tervünk elmaradt, ami előrelépést, növekedést jelentett volna…

 

Mégis hálaadással tekintünk vissza az elmúlt esztendőre

Sámuel szavaival: „Eben haezer”= mindeddig megsegített minket az ÚR! Mert noha korlátozások között éltünk, mégis haladtunk. Igaz, kevesebb volt a program és az alkalom a találkozásra, de a

közösséget ápoltuk, sőt mélyítettük, személyesebbekké tettük. Szaporodtak a szívtől-szívig ható kapcsolatok: telefonok, levelezések, baráti találkozások.

Hétközi templomi alkalmaink elmaradtak, de voltak online alkalmak a házicsoportos, ifis közösségeknek. Esténként 8 órától ki-ki, ahol éppen volt, a magunk helyén megálltunk imádságra közbenjárva egymásért. Úrvacsorával is élhettünk – igaz kisebb létszámban és kis kelyhekből. Kétszer elhalasztódott, de ősszel mégis sikerült megtartani a konfirmációt.

Ugyanakkor anyagi értelemben is volt előrelépés annak ellenére, hogy a bevételek kisebbek voltak, de a

szükségletek átütemezésével és átcsoportosításával sikerült az elmúlt évben kifizetnünk a Gyülekezeti ház külső renoválását és értéknövelő beruházással kívül-belül felújítanunk a Harangozói házat. Istennek legyen hála, hogy ezt sikerült úgy megtennünk, hogy senki nem látott emiatt szükséget. „Soli Deo Gloria”– Dicsőség Istennek!

(Péter András)

Könyvajánlás

Gyülekezetünkben sokan olvasnak a Bibliaolvasó kalauz mellett áhítatos könyveket is. Mivel itt  az újév, ezért egy ilyen jellegű könyvet szeretnék most a testvérek figyelmébe ajánlani.

Andrew Kuyvenhoven: Mindennap az Ige fényében

A könyv tematikus felépítésű, minden hónap egy-egy új témakört foglal össze a hozzá kapcsolódó igékkel. Magyar nyelven immár harmadik kiadást megélt könyvet többször is végigolvasva nagyon sok lelki áldást, és mély igei tanítást kaptam.

A könyv eredeti címe Daylight. Napfényt, nappali világosságot jelent. Ha valamit tüzetesen meg akarunk vizsgálni, sok-sok természetes fényre, világosságra van szükségünk. Számunkra Jézus jelenti a fényt. Ő mondta önmagáról: Én vagyok a világ világossága. Nélküle csak sötétben tapogatózunk. Vele járva látjuk meg az utat, melyet mindennap elkészít számunkra. Őszintén kívánom, hogy ennek a könyvnek az olvasása közben mindezt felismerve, Jézus világossága járja át minden kedves Testvérünk életét!

(Tóth Zoltán)

Szeretettel buzdítunk: keresd, látogasd, támogasd közösségünket!

Lelkigond.szolg:
Péterné Szűcs Katalin
ref.lp.; pásztorál-pszichológus.

Hivatali és pásztori szolgálat:
Péter András
ref.lelkész

 

Kapcsolat: Tel: 30/6382810; diosgyorireformatus@gmail.com

Támogatás: CIB szlsz: 10700086-71371232- 51100005

 

 

Vélemény, hozzászólás?