Olvasandó: Rómaikhoz írt levél – 1. fejezet  
1-15. vers

„(1) Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, kiválasztva Isten evangéliuma számára, (2) amelyet előre megígért prófétái által a szent írásokban, (3) az ő Fiáról, aki Dávidtól származott test szerint; (4) a mi Urunk Jézus Krisztusról, aki a szentség Lelke szerint hatalmasan Isten Fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. (5) Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk, hogy az ő nevében való hit engedelmességére juttassunk el minden népet, (6) akik között ti is Jézus Krisztus elhívottai vagytok. (7) Isten minden szerettének és elhívott szentjeinek, akik Rómában vannak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (8) Mindenekelőtt hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. (9) Mert tanúm az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangéliumával, hogy szüntelen megemlékezem rólatok, (10) imádságaimban mindenkor könyörgök, bárcsak egyszer már sikerülne eljutnom hozzátok Isten akaratából. (11) Mert szeretnélek látni benneteket, hogy valami lelki ajándékot adjak nektek, hogy megerősödjetek, (12) azaz hogy egymás hite által – a tiétek meg az enyém által – kölcsönösen erősítsük egymást. (13) Nem akarom, hogy ne tudjátok, testvéreim, hogy sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mind ez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is – éppúgy, mint a többi pogányok között – nyerjek valami lelki gyümölcsöt. (14) Adósa vagyok mind a görögöknek és a barbároknak, mind a bölcseknek és a tudatlanoknak. (15) Amennyire rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.”

 

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (1/1): Higgy engedelmesen!

(Róm 1:5) „Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk, hogy az ő nevében való hit engedelmességére juttassunk el minden népet”

Isten mai napi eligazító üzenete számunkra: azért kaptuk a mai napot, és a holnapit, meg az azutániakat – az egész hátralevő ittlétünket –, hogy az ő kegyelmét ünnepeljük és szeretetének örömhírét megosszuk mindenkivel.

Ha netán a mai nap folyamán felmerült benned, hogy miért is vagy itt a földön, minek/kinek is köszönheted az életed, – itt a válasz. Az oka, hogy kegyelmet kaptál Istentől, Jézus Krisztus által! Isten megajándékozott Krisztusért annak örömével, hogy elfogad, szeret, veled van, megbocsát, megörvendeztet és még sok mindennel megajándékoz, amit a kegyelem jelent. Ítéletet érdemelnénk bűnösségünk folytán, de Jézus miatt, ha szeretetére hittel felelünk, felmentést kapunk, mert ő kapta azt az ítéletet, ami nekünk járt volna. De nemcsak kegyelemet kaptál, hanem feladatot is, hogy kiküldjön, elindítson másokhoz, hogy ennek a kegyelemnek az örömhírét, továbbmond másoknak. Ez az „apostolság” legtágabb értelme, minden újjászületett hívőre kiterjesztve, mivel eredetileg az „apostolság” kiváltsága csak a 12 szemtanú tanítványt és Pált illette. Csak ők „AZ APOSTOLOK”. De, amit rájuk bízott Jézus azt azután kiterjesztette minden hívőre, aki az Ő nevében engedelmesen hisz. Minden hívő ki van küldve (=apostello) az evangélium hirdetésére, hogy így mások is, „minden népek” eljussanak a Jézus nevében való hit engedelmességére, vagyis a megtérésre.

A kegyelem: ingyen ajándék, az apostolság: küldetés. Mindkettő kiváltság! Éljünk velük hálaadással és felelősséggel!

De a „hit engedelmessége” kifejezés mellett sem mehetünk el megjegyzés nélkül! Mivel nagyon sokan úgy „hisznek”, hogy nem engedelmeskednek. Hiszik, hogy van Isten, van is bennük tisztelet, sőt félelem is bizonyos mertékig, de ott van a lázadás, a kritika, a kétkedés, a felülbírálat és nem teszik meg azt, amit az engedelmes hit megkövetelne: hinni Istennek! Engedni Neki és átengedni Neki mindent, vagyis rábízni. E nélkül a hit nem üdvözít! Amikor apostoli (=kiküldötti) elhívásunkat végezzük, ezt ne tévesszük szem elől. Nem elég hitre eljuttatni az embereket, hogy van Isten és szeret és veled van és elfogadott és kegyelmet adott stb, hanem az engedelmes hitre kell eljuttatni minden népeket. Ez is hozzátartozik a teljes evangélium hirdetéséhez. Ez a hit ezt kérdezi: mit akarsz Uram, hogy cselekedjem! És törekszik arra, hogy megismerje Isten akaratát és meg is tegye!

MA: Te is törekedje erre!

Vélemény, hozzászólás?