Olvasandó: Rómaikhoz írt levél – 8. fejezet 
28-39. vers

„(28) Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. (29) Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. (30) Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. (31) Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk? (32) Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? (33) Ki vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. (34) Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. (35) Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás vagy üldözés vagy éhség vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? (36) Mert meg van írva: Teérted gyilkoltatunk mindennap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. (37) De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (38) Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, (39) sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (8/3): Van-e üdvbizonyosságod? Ne nyugodj meg amíg nincs!

Diadalmas hitbizonyosság szólal meg a 8. rész utolsó verseiben, amely egyben üdvbizonyosság is, mert nemcsak e földi életre tart meg, hanem örökre (8,28 – 39): Akik szeretik mindent javukra (=üdvösségükre) munkál – egy másik fordítás szerint.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – kiáltja el az apostol az üdvbizonyosság igéjét. Nem azt mondja ezzel, hogy nincs ellenségünk, mert ugyancsak van. Természetfeletti hatalmak: angyalok, fejedelemségek, hatalmasságok; démoni hatalmak: a bün, a Sátán, a halál; egy csábitó és kisértő világ szépsége és hiúsága; az élet nagy szenvedései: éhség, meztelenség; üldöztetés: fegyver, zsarnokság; a gonoszok összeesküvése, amely vádolja az Isten választottait valóban sok és rettenetes ellenség. S velük szemben egyedül Isten. De Isten mindenhatóság és szuverén Úr. És szeret. Szeretetének roppant bizonysága: a kereszt. Ha Ő fiát adta értünk, mi módon ne adna vele mindent meg nekünk? Mindent, ami vele együtt jár, amit Ö adhat, és amit a Krisztusban adhat. Békességet, bűnbocsánatot, örök életet, dicsőséget. Ezért minden hatalom ellen megóv, és minden próbát javunkra fordít. Istennek ez a szeretete az alapja minden hitbizonyosságnak. Amint, hogy Ő minden hatalomnál nagyobb erő, semmi a világon el nem szakaszthat az Ő szerelmétől. Ezen van a hangsúly. Mindent szeretete mozgat. Isten tudja, mi szolgál javunkra, és mindent javunkra tud fordítani, ami ránk nehezedik. Mert mindent azért tesz, enged ránk, vagy éppen hárít el tőlünk, hogy még közelebb jussunk hozzá, még teljesebben bírjon minket és még teljesebben bírjuk Öt. Csak annyit kell tudnunk, hogy Ő mellettünk áll; ez maga megvéd ezer pokol ellen. És Ő sohasem tér el tőlünk, ha mi hozzá térünk és engedelmeskedünk neki.

MA: Ha mindezt hiszed: Mond el ezt az örömhírt, akinek csak tudod! Ha még nem, ne nyugodj meg, amíg a Szentlélek meg nem győz felőle – kérjed imában, hogy Isten Lelke végezze el benned is.

Vélemény, hozzászólás?