Olvasandó: Rómaikhoz írt levél – 9. fejezet 
1-13. vers

„(1) Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, (2) hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívem fájdalma. (3) Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én atyámfiaiért, test szerinti rokonaimért, (4) akik izraeliták, akiké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, (5) akiké az atyák, és akik közül való test szerint Krisztus is, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen. (6) De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult volna! Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izráeltől valók, (7) s nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő magvából valók, hanem az Izsákét nevezik majd utódodnak. (8) Azaz nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak. (9) Mert az ígéret szava ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. (10) De nemcsak ő, hanem Rebeka is, aki egytől, Izsáktól, a mi atyánktól fogant fiakat. (11) Mert amikor még meg sem születtek, és semmi jót vagy rosszat nem tettek, de hogy Istennek a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön – nem a cselekedetek szerint, hanem az elhívó akarata szerint –, (12) megmondatott neki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbnek. (13) Amint az meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (9/1): Tegyél szeretteid üdvösségért is!

„kívánnám, hogy én magam átok legyek, [elszakasztva] a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint;”

Te mire lennél képes, hogy szeretteid, rokonaid, egyáltalán azok, akik fontosak neked, üdvösségre jussanak? Hogy ott legyenek veled a mennyországban?

Pál számára a legnagyobb kincs a Krisztusban nyert kegyelem, mégis azt mondja, hogy inkább lemondana róla, csakhogy a test szerinti rokonain segíthessen. Képes lenne a maga előnyéről lemondani szerettei üdvösségéért! Ennyire elszomorította az, hogy a zsidó honfitársai rosszul buzgólkodtak, vakon elmentek a kegyelem evangéliuma mellett, miközben megfeszültek, beleroppantak abba, hogy a Törvény szerint elfogadtassák magukat. Másik tévedésük a zsidóknak az volt, hogy úgy gondolták a származásuk teszi őket elfogadottakká Isten előtt. Hisz ők, mint Ábrahám leszármazottjai, kiválasztottak. Amíg nem találkozott Pál a feltámadt Jézus Krisztussal, ő is így, zsidó módon gondolkodott az üdvösségről. De, miután megismerte az igazságot, nem teheti, hogy ne tanítsa, hogy ne adja tudtukra, mindaz, amire a zsidók, mint kiválasztott nép építik a maguk kiváltságos öntudatukat, az kevés az üdvösséghez. Kevés a származás, kevés a teljesítmény, kevés a buzgóság stb. Illetve, nem ez az alapja a megtartatásnak. Istent ezek nem kötelezik semmire. Hanem egyedül a kegyelem által lehet üdvözülni – ami egyedül Jézusba vetett hittel ragadható meg.


Van kiválasztás, van elhívás, van örökség, de erre sem érdemünk, sem jogunk nincs, mert egyedül Isten szuverén döntésétől függ.
Ennélfogva semmi követelése, elvárása, számítása nem lehet senkinek, még Ábrahám legbuzgóbb fiának sem, hanem semmi mást nem tehetünk, minthogy elfogadjuk alázatosan a felkínált kegyelmet. Ez pedig bárkié lehet, nemcsak a zsidóké, hanem a pogányoké is. Emiatt a tanítása miatt Pált árulónak, tévtanítónak, istenkáromlónak stb. tartották, megvetették, sőt üldözték is a saját népéből valók. De akkor sem hallgathatta el az igazságot – éppen népe iránti szeretetből, hogy el ne kárhozzanak, hanem hallva az evangéliumot, minél többen megtérjenek és üdvözüljenek. Szóval van, hogy nehézségeket kell vállalnunk, kellemetlen ütközetek, vádaskodások, akár üldözések is érhetnek az evangélium miatt. De ha fontos neked a körülötted élők, szeretteid, rokonaid, barátaid üdvössége, vagyis együtt akarsz velük lenni a paradicsomban, akkor ne szégyelld az evangéliumot, hanem állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben és vállald a kellemetlenkedéseket is.

MA: Keresd egész nap az alkalmat, hogy megoszthasd valakivel, aki fontos neked, az Isten könyörületességének igazságát!

Vélemény, hozzászólás?