Szülőként az egyik legfontosabb dolog, amit gyermekedért tehetsz, ha imádkozol érte. A következő 15 pont segítségedre lehet, hogy konkrétan miért, és milyen igeversek alapján tehetsz eleget ennek a kötelességednek. Imádkozz, hogy…

1. Szeressék az Urat, az ő Istenüket teljes szívükkel, teljes lelkükkel, teljes elméjükkel és minden erejükkel, valamint felebarátjukat, mint önmagukat!

(Mt 22:36-40)

„Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

2. Már életük elején megismerjék Krisztust, mint Urukat!

(2Tim 3:15)

„mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.”

3. Fejlődjön ki bennük a gonosz és a bűn gyűlölete!

(Zsolt 97:10)

„Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő kegyeseinek lelkét, megszabadítja őket a gonoszok kezéből.”

(Péld 8:13)

„Az ÚR félelme a gonosz gyűlölése. A kevélységet és fölfuvalkodottságot, a gonoszság útját és az álnok szájat gyűlölöm.”

4. Isten védje őket a gonosztól életük minden területén: szellemileg, lelkileg, fizikailag és a gondolataikban is!

(Jn 17:15)

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”

(Jn 10:10)

„A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.”

(Róm 12:9)

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz,”

5. Amikor bűnt követnek el, az derüljön ki, és kapják meg az Úr fenyítését!

(Zsolt 117:1)

„Dicsérjétek az URat mind, ti népek, magasztaljátok őt mind, ti nemzetek!”

 

(Zsid 12:5-6)

„és elfeledkeztetek az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”

6. Kapjanak az Úrtól bölcsességet, megértést, tudást és belátást!

(Péld 1:4)

„hogy az egyszerű emberek eszességet, az ifjak tudást és meggondolást kapjanak.”

(Jak 1:5)

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja.”

(Dán 1:17, 20)

„Isten pedig a négy ifjúnak ismeretet és értelmet adott mindenféle íráshoz és bölcsességhez. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és az álmokhoz is. … Minden bölcsességet és értelmet kívánó dologban, amely felől a király érdeklődött tőlük, tízszer okosabbnak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak.”

7. Tiszteljék a tekintélyben lévőket, és vessék alá magukat nekik!

(Róm 13:1)

„Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte.”

(Ef 6:1-3)

„Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat – ez az első parancsolat ígérettel –, hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön.”

(Zsid 13:17)

„Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és hallgassatok rájuk, mert ők mint számadók vigyáznak lelketekre, hogy ezt örömmel, ne pedig sóhajtozva tegyék, mert ez nektek sem használ.”

8. Kerüljék a rossz társaságot, és a megfelelő barátok vegyék őket körül!

(Péld 1:10-16)

„Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne engedj nekik! Ha azt mondják: „Gyere velünk, álljunk lesben a vérontásra, settenkedjünk az ártatlan után ok nélkül! Nyeljük el őket élve, mint a sír és egészen úgy, mint akik a mélységbe szálltak; és szerezzünk mindenféle drága kincset, töltsük meg házainkat zsákmánnyal! Végy részt köztünk a sorsvetésben, és közös erszényünk legyen mindnyájunknak!”, fiam, ne járj ezekkel egy úton, tartsd vissza a lábad ösvényüktől, mert lábuk a gonosz felé fut, és vérontásra siet.”

(Péld 13:20)

„Aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz, aki pedig a bolondok társa lesz, az romlásra jut.”

9. Találjanak istenfélő házastársat, és neveljenek fel istenfélő gyermekeket, akik Krisztusért élnek!

(2Kor 6:14-17)

„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? És milyen egység lehet Krisztus és Beliál között? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Vagy hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta: Bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük – azt mondja az Úr –, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket,”

(5Móz 6)

10. Egész életükben ragaszkodjanak az erkölcsi és szexuális tisztasághoz!

(1Kor 6:18-20)

„Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben.”

11. Az Úr előtt tartsák tisztán és érzékenyen a lelkiismeretüket!

(ApCsel 24:16)

„Ezért magam is arra törekszem, hogy mindenkor feddhetetlen lelkiismeretem legyen Isten és az emberek előtt.”

(1Tim 1:19)

„tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és a hit dolgában hajótörést szenvedtek.”

(1Tim 4:1-2)

„A Lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben,”

(Tit 1:15-16)

„Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük beszennyeződött. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.”

12. Ne féljenek semmi rossztól, hanem járjanak az Úr félelmében!

(Zsolt 23:4-5)

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal. Csordultig van a poharam.”

(5Móz 10:12)

„Most pedig, ó, Izráel, mit kíván az ÚR, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az URat, a te Istenedet, hogy mindenben az ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.”

13. Jelentsenek áldást a családodnak, a gyülekezetnek és Krisztus egyetemes ügyének!

(Mt 28:18-20)

„Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

(Ef 1:3 és 4:29)

„Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban.”

„Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.”

14. Legyenek telve Isten akaratának ismeretével, és hozzanak gyümölcsöt minden jó cselekedetben!

(Fil 1:11)

„Őbenne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál,”

(Kol 1:9)

„Ezért amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben,”

(Ef 1:16-19)

„nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Lelkét, hogy őt megismerjétek; és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint,”

15. Csorduljon túl belőlük a szeretet, ismerjék fel, mi a legjobb, és legyenek feddhetetlenek Krisztus napjáig!

(Fil 1:9-10)

„Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben, hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb, és így tiszták és feddhetetlenek legyetek a Krisztus napjára,”

Források:

Szülők, imádkozzatok a gyermekeitekért!

Kendrick–Alcorn: Eltökélt szívű férfiak (Immanuel Alapítvány, Szombathely, 2013. p. 253.)

Revideált Károli Biblia (Veritas)

Vélemény, hozzászólás?