Olvasandó: Bírák könyve, 6. fejezet, 25-32. vers

„(25) Ugyanazon az éjjelen ezt mondta neki az ÚR: Végy egy bikát apád barmai közül, és egy másik hétéves bikát is, és rontsd le apád Baal-oltárát. A mellette lévő Asérát is vágd ki. (26) Azután építs oltárt az ÚRnak, a te Istenednek ennek a megerősített helynek a tetején, alkalmas helyen, és vedd a másik bikát, és áldozd fel égőáldozatul az Asérá kivágott fájával. (27) Ekkor Gedeon tíz férfit vett maga mellé szolgái közül, és úgy cselekedett, ahogy megmondta neki az ÚR. De mivel félt apja háza népétől és a város férfiaitól, nem merte nappal cselekedni ezt, hanem éjszaka tette meg. (28) Mikor másnap reggel fölkeltek a város férfiai, íme, már össze volt törve a Baal oltára, és kivágva a mellette levő Asérá, és ott volt a második bika a fölépített oltáron. (29) Ekkor ezt mondogatták egymásnak: Vajon ki cselekedte ezt? Amikor utánakérdeztek és érdeklődtek, azt mondták: Gedeon, Jóás fia tette ezt. (30) Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak: Add ki a fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baal oltárát, és kivágta mellőle az Asérát. (31) Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik vele szemben álltak: Baalért pereltek? Hát ti oltalmazzátok meg őt? Aki perel érte, az haljon meg reggelig. Ha isten ő, hát pereljen ő maga, hogy lerontották az oltárát! (32) Azon a napon elnevezték őt Jerubbaalnak, mert ezt mondták: Pereljen vele a Baal, mert lerontotta az oltárát!”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (6/3): Először tegyünk rendet a magunk háza táján!

Gedeon megbízatásából néhány mélyreható következtetést von- hatunk le:

1. Baálnak el kell tűnnie, és csak azután lehet kiűzni Midiánt. Először Gedeonnak össze kell törnie a hamis istent, és csak azután tudja Izráelt megszabadítani. Ezt vonatkoztathatjuk saját életünkre is. Nem lehet győzelmes a mi életünk sem, amíg nem Jézus Krisztus annak korlátlan ura. A bálványozás és a félszívűség megbénítja a szellemi életet. Ha komolyan feltámad bennünk a kívánság, hogy engedjük Istent az életünkben hatni, akkor nem mehetünk bele semmiféle megalkuvásba. Mi a te életed „Baál”-ja? Sok minden lehet. De bármi is álljon Isten és közötted, meg kell azt semmisíteni, hogy Isten dolgozni tudjon veled.

2. Nem lehet oltárt építeni az Úrnak, amíg a Baál-oltárt le nem romboltuk. Isten soha nem megy bele semmiféle hamis vallásos befolyásoltsággal való keveredésbe. Isten nem ismer együttélést más istenségekkel. Addig a mi szolgálatunkat sem fogadja el, amíg a hamis oltárokat szívünkből és életünkből el nem távolítottuk. A félszívvel végzett istentisztelet nem istentişztelet. Isten életünk kizárólagos ura és királya akar lenni.

3. Önmagunkon kell elkezdeni. Ez az alapelv végighúzódik az egész Szentíráson. Először a magam szeméből kell kivennem a gerendát, és csak azután vehetem ki felebarátom szeméből a szálkát. Felületes és üres a Jézus Krisztus iránti odaadásom, ha nincs hatással a családi életemre is. Szinte azt mondhatnánk, hogy İsten a legnehezebb feladattal kezdte. Sokszor a legnehezebb Krisztusról bizonyságot tenni a családunkban, a legjobb barátaink között. Ennek ellenére Gedeonnak itt nyíltan színt kellett vallania, és azt hiszem, ebből is nagyon sokat tanulhatunk. Mint hívőknek, ez a legelső megbízatásunk.

A 27. versből észrevehetjük, hogy a hit bizonyítéka nem a félelemnélküliség, hanem az engedelmesség. Gedeon engedelmeskedett Istennek, de az isteni parancs végrehajtása közben igencsak félt. És Isten nem oszlatta el természetfölötti módon Gedeon félelmét. Hanem félelme ellenére engedelmeskedett. Erre gyakran emlékeztetnünk kell önmagunkat, amikor úgy érezzük, Isten túl sokat követel tőlünk, amikor olyan helyzetekkel találjuk szembe magunkat, amelyek megoldására alkalmatlannak látjuk magunkat. Isten ennek ellenére azt akarja, hogy felszólításának engedelmeskedjünk, és amikor engedelmeskedünk, félelmeink között megerősít minket!

Vélemény, hozzászólás?