Új vagyok

Hogyan lehet a gyülekezetünkhöz tartozni, nálunk egyháztaggá lenni?

A Magyarországi Református Egyház hivatalos iratai közül kettőt idézek, melynek az egyházhoz való tartozás, az egyháztagság kérdésében eligazítást adnak.

Az egyik, a MORE vonatkozó Törvénye az egyház alkotmányáról. “A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja.” Ez a megfogalmazás az egyházhoz való tartozás szervezeti, területi jellegére teszi a hangsúlyt. Ebbe a közösségbe akár “bele lehet születni” hívő elődeink révén: az ő akaratuk (keresztelés) vagy hatásuk (nevelés) által.

A másik idézet a Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelete:

“MIT HISZEL AZ ANYASZENTEGYHÁZRÓL? – HISZEM, HOGY ISTEN FIA, A VILÁG KEZDETÉTŐL FOGVA ANNAK VÉGÉIG AZ EGÉSZ EMBERI NEMZETSÉGBŐL SZENTLELKE ÉS IGÉJE ÁLTAL AZ IGAZ HIT EGYSÉGÉBEN MAGÁNAK EGY KIVÁLASZTOTT A GYÜLEKEZETET GYŰJT EGYBE, AZT OLTALMAZZA ÉS MEGŐRZI. HISZEM, HOGY ANNAK ÉN IS ÉLŐ TAGJA VAGYOK, ÉS ÖRÖKKÉ AZ IS MARADOK.”

Ez a megfogalmazás pedig az egyházhoz való tartozás lelki, üdvözítő jellegére teszi a hangsúlyt.  Ebbe a közösségbe nem lehet a természetes születés útján bekerülni, csak az ujjászületés által.

Sajnos a tapasztalat az, hogy a legtöbben megelégednek azzal, hogy csupán a szervezeti, területi egyházhoz csatlakoznak, mintegy “beiratkoznak” vagy “eljárnak” valamelyik gyülekezetbe. Fontos tudatosítani ezért azt is, hogy semmilyen felekezethez való tartozás nem üdvözít – csupán az anyaszentegyházhoz való tartozás. Az anyaszentegyház viszont minden felekezetben jelen van, ahol vannak megtért és Krisztus tanítványává lett újjászületett emberek.

Nekünk, itt a Magyarországi Református Egyház Miskolc – Diósgyőri Gyülekezetében legyen minden vágyunk és folyamatos imatémánk, hogy az újjászületés által minél többen tartozzanak, velünk együtt az Úr Jézus Krisztus egy, egyetemes anyaszentegyházához. A Szentlélek gyarapítsa a mi egyházközösségünket is olyan egyháztagokkal, akik üdvözülők is.

tagságok
Gyülekezetünkhöz az alábbiak megléte alapján, valamint az egyháztagsági adatlap kitöltésével lehet csatlakozni.

(Az egyháztagsági adatlap a templomban, vagy a Lelkészi Hivatalban kérhető.)

Pártoló tagnak tekintjük mindazokat, akik felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül adományaikkal támogatják a gyülekezetet.

(választó és választható aktív tagok)

A Magyarországi Református Egyház törvénye szerint az minősül egy adott gyülekezet teljes jogú tagjának:

  1. Akit református szertartás szerint megkeresztelnek
  2. Aki konfirmál
  3. Aki erkölcsös életet él
  4. Aki részt vesz az istentiszteleteken
  5. Él az úrvacsorával
  6. Aki gyermekeit hitben neveli
  7. Aki viseli az egyház közterheit (egyházfenntartói járulék 5000 Ft/év)

Mivel mi a Szentírás szerint fontosabbnak tartjuk a tanítványságot a törvény szerinti egyháztagságnál, bár nem feltétele a tagságnak, de örömmel vesszük, ha valaki az “ELKÖTELEZÉS A GYÜLEKEZETHEZ” dokumentum aláírásával tagsági szövetségre is lép gyülekezetünk tagjaival. Ez az irat is a templomban, vagy a Lelkészi Hivatalban kérhető.