Isten szíve – ember szíve

Olvasandó:
Mózes I. könyve 8. fejezet 20. vers |9. fejezet 1-15. vers

Szeretném, ha ma velem együtt ti is örvendeznétek és ünnepelnétek Isten szívét! Isten érzékeny szívét! Isten maga a szeretet és a szeretet érzékeny. Érzékeny a jóra és érzékeny a rosszra. Nem tudja közömbösen fogadni egyiket sem. Ezért van az, hogy ha az ún. őstörténeteket olvassuk, nem csupán történésekről szóló leírásnak találjuk, hanem ezek kapcsán Isten kijelenti azt is, hogy: mi zajlik a szívben. Az Ő szívében és az ember szívében.

Azért hívlak most benneteket az Isten szíve feletti örvendezésre, mert Noé történetének ebben a szakaszában az Isten szeretetének különleges áldásairól olvasunk, amellyel megáldotta Noén és fiain keresztül az egész emberiséget. Pedig: „az ember szívének indulata gonosz ifjúságától kezdve” – mondhatott volna átkot is joggal.

Megérezte az Örökkévaló a kellemes illatot. Isten meghatódik a Noé áldozatán, szívében elhatározás születik az emberiség javára. Milyen „kevés” elég a szeretetnek ahhoz, hogy megvigasztalódjon – gondolhatná valaki. Persze nemcsak ennyiről van szó, hisz Noé egész életében az Úrral járt, engedelmesen megtett mindent és hitt mindent, amit az Úr mondott, teljességgel rábízta magát és a végén áldozatával kifejezte a háláját. De valóban csak ennyi kell: engedelmesség és hála. Mert az Örökkévaló szerető szíve erre érzékeny: az engedelmességre és a hálára. Mennyire jellemzi ez a kettő a te szívedet testvérem?

Isten nem áltatja magát. Nem gondolja hogy Noé és fiai tökéletesek lennének – mondja is: az ember szívének indulata gonosz ifjúságától fogva, de látja, hogy hála és bizalom foganhat benne és ez elég Istennek, hogy kegyelmesen bánjon az emberrel. Megáldja őket! Az áldás tartalma is Isten szívének szeretetéről beszél. Lássuk mi ez? Három „áldáscsomag” van itt felsorolva, amivel Isten útjára bocsájtotta Noén keresztül a jövendő emberiséget, de összességében mindhárom az életet szolgálja:

 És megáldotta Isten Nóét és fiait, – Három áldáscsomag

 1. Az elsőt így nevezném, hogy „az élet prosperitásának” az  áldása.
  Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet….nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok rajta. à Isten annyira „életpárti”, hogy első áldása már az ember megteremtésekor a szaporodás és a sokasodás volt. És ezt most megismétli az új kezdetkor. Isten az élet forrása, életet adó, életre vágyó. Isten szereti, ha „nyüzsög”, ha pezseg az élet a földön. /Szaporodjatok = 1) gyümölcsözik, gyümölcsöt érlel 2) gyümölcsözővé tesz, „felvirágoztat”./ Benne van ebben az áldásban az ember uralkodása a teremtett világ felett – „eledelül”, vagyis az élettáplálására, fenntartására.
 1. A második áldás: az élet védelmének a parancsa.  
  Törvény, amely áldás! A Biblia a vért tekinti az élet hordozójának a testben, ezért a vérnek a tiszteletben tartása = az élet tiszteletben tartása.
  Két szélsőség: vérivás erőgyűjtés hiedelmével… – pogány! – véradás tilalma – szószerinti értelmezéssel – „A betű megöl, a Lélek az, aki megelevenít…”. Isten személyét sérti, aki az ember életét sérti! Miért? Mert Isten teremtette, a képére teremtette!
 1. Harmadik áldás: a szövetség!
  Az ítélet feltartóztatása az életre segítő szándékkal! Isten ígéretet tesz arra, hogy nem lesz többé özönvíz! Ami nem jelenti azt, hogy nem lesz ítélet sohase. Mert mi történt az özönvíz-ítéletben? Nem oldódott meg az alapvető probléma! Noé igaz ember volt, az Úrral járt, de ő is elbukott. Ő volt a legjobb bűnös, de bűnös volt. Az özönvíz felületi kezelés volt:  „Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről”. Elvesztem azt, ami a földön van, de a föld marad! A „felirat” letöröltetett, de a tábla maradt. A bűn megkevesbedett, de maradt. A föld megújult, de nem teremtetett újonnan! Márpedig, ahol bűn van, ott ítélet is van! Mert a bűn zsoldja a halál – Isten haragja van rajtunk.

Isten szíve érzékeny a gonoszságra, lázadásra, hitetlenségre, gyűlöletre. Igazsága követeli a bűn megbüntetését! De szeretete késlelteti! Ezért van a szivárvány! Emlékezteti Istent arra, hogy ne törölje el a bűnöst újból, hanem készítse a szabadítást! Ez a szabadítás: az új teremtés!

Zsengéje à Jézus Krisztus első eljövetele. Jézus Krisztus testében helyettes áldozatként magát a bűnt törölte ki az ember szívéből: „Meghaltatok a bűnnek”.

Beteljesedése à Jézus második eljövetele! – az új Teremtés (2Pét 3:3-15): „Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok; amiképpen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint.”

Noé történetét sokan vitatják, megmosolyogják. Megszomorodni kellene: bűnbánatban! Nagyon komoly igazságokat jelent ki, de örömteli, csodálatos találkozást adhat annak, aki benne Isten szívét keresi! Téged mi érdekel Noé történetéből? Gyere, velem együtt ünnepeld Isten szerető szívét, amely már Noétól kezdve megindult feléd, kiöntötte Jézusban és Beléd töltötte a Szentlélek által.

Ámen!

Vélemény, hozzászólás?