Olvasandó: Józsué könyve – 10. fejezet  
20-27. vers:

„(20) Miután Józsué és Izráel fiai szinte teljesen megsemmisítették őket, és az életben maradtak a megerősített városokba futottak, (21) békességgel visszatért az egész nép Józsuéhoz a makkédai táborba. Nyelvét se mozdította senki Izráel fiai ellen. (22) Józsué azt mondta: Nyissátok meg a barlang száját, és hozzátok ki hozzám azt az öt királyt a barlangból! (23) Úgy is cselekedtek, és kihozták hozzá a barlangból azt az öt királyt: Jeruzsálem királyát, Hebrón királyát, Jarmút királyát, Lákis királyát és Eglón királyát. (24) Mikor pedig kihozták ezt az öt királyt Józsuéhoz, előhívatta Józsué az összes izráeli férfit, és ezt mondta a harcosok vezéreinek, akik vele mentek: Jöjjetek elő, tegyétek lábatokat e királyok nyakára. Odajöttek tehát, és lábukat azok nyakára tették. (25) És ezt mondta nekik Józsué: Ne féljetek, és meg ne rettenjetek. Legyetek bátrak és erősek, mert így cselekszik az ÚR minden ellenségetekkel, akik ellen harcoltok. (26) Azután Józsué megölte és fölakasztatta őket öt fára. Úgy maradtak a fákon egész estig. (27) Naplementekor pedig Józsué parancsára levették őket a fákról, és behajították őket a barlangba, amelyben elbújtak, és nagy köveket raktak a barlang szája elé; ott is vannak mind e napig.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (10/5): A bűn következménye kegyetlen, de Isten kegyelmes! Tarts bűnbánatot és Jézusért megszabadulsz!

Miután a harcot megvívták és az ellenséget „nagy vereséggel megverték”, egészen a megsemmisítésig, mostmár „ráérnek” Józsuéék, hogy a győzelmet megünnepeljék. Sajnos ezúttal ez az „ünneplés” kegyetlen – az ellenálló királyokat nyilvánosan és „módszeresen” kivégzik. Egy Isten nevében harcoló népre nézve ez nem dicsőséges, de mégis szükséges, mégpedig azért, mert ez a módszer kettős célzatú: egyfelől a bátorítás, a győzelem tudatosítása a harcostársak részére, másfelől a megfélemlítés üzenete a további ellenállók felé. Az a kor olyan kemény időszak volt még, hogy ez az eljárás, ez a bánásmód az ellenséggel nemcsak természetes, hanem íratlanul ugyan, de követelmény-szerű volt: a legyőzött nyakára állva demonstrálni az erőt, a hatalmat. Ráadásul mivel minden népnek megvolt a maga istene, annak az istennek a győzelmét is hirdette, akit a győztesek tiszteltek. Így tehát az izraeliek istenének, Jahwehnak a győzelmét. Azonban ez az emberi logika és érzésvilág szerint ellentmond annak, hogy épp Jahwe az, aki parancsolatban tiltja az emberölést. Itt pedig pártolja? Sőt biztatja népét? Hogy van ez? Hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani? Számomra úgy, hogy ez is előre mutat a megváltás szükségességére. Az igazság az, hogy az emberek bűnössége, lázadó megátalkodottsága, Istennel szembeni ellenállása okozza és „sodorja” Istent ellentmondásba. Ugyanis az Isten igazsága megköveteli a bűn büntetését, de Isten szeretete kívánja a bűnös ember megmentését. A bűnöst, a bűnnel együtt meg kell büntetnie, ha ragaszkodik hozzá, de meg akarja menteni annak következménye alól, ha kész megbánni és elfordulni attól. Ezért küldte el Isten a Fiát, a Názáreti Jézus személyében, aki nem vétkezett, mégis elszenvedte a bűn büntetését, a halált, mert magára vette a mi bűneinket minden következményükkel együtt. Őt, az Igazat a bűnös emberek kivégezték a kereszten és még ott is kérte a bocsánatot a mi bűneinkre. Az Atya ezt meghallgatta és feltámasztotta a halálból. Ezért, ha hittel fogadjuk Jézus helyettes halálát, azaz azonosulunk Vele halálában, részesülünk az életében.

Senki nem tudja a bűn kegyetlen következményét elhárítani magáról, de JÉZUS el tudja hárítani mindannyiónkról, mert Ő érte Isten megbocsát nekünk, ahogy meg van írva: Ha megvalljuk bűneinket Isten hű és megbocsátja azokat és megtisztít minden hamisságtól.


Ezért, ma: ha téged elborzaszt és megbotránkoztat a Bibliában leírt – és az életben tapasztalt – sok kegyetlen halál, akkor fordulj bűnbánattal kegyelemért az igazságos, de ugyanakkor szerető, kegyelmes Istenhez, akinek szeretete Jézusban jelent meg nekünk. Aki hisz, annak kitöltetik a szívébe ez a szeretet a Szentlélek által.

Vélemény, hozzászólás?