Olvasandó: Rómaikhoz írt levél – 5. fejezet  
12-21. vers

„(12) Azért ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett. (13) Mert a törvény előtt is volt bűn a világon, a bűnt azonban nem lehet felróni, ha nincs törvény. (14) A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek előképe. (15) De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra. (16) És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet megigazulásra. (17) Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek! (18) Amint tehát egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy egynek az igazsága által minden emberre elhat az élet megigazítása. (19) Mert amint egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. (20) A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem, (21) hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (5/2): Uralkodj krisztusi módon: kegyelemmel és igazsággal!

Ennek a grandiózus teológiai fejtegetésnek a lényege életedre nézve az egyik leglényegesebb kérdés: ki uralkodik?

uralkodott a halál…” – „uralkodnak … azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővelkedésében részesültek.” Pál arról beszél, hogy Ádám örököseiként a halál uralma alatt vagyunk, de a második „Ádám”, Jézus Krisztus megváltása által mi „uralkodók” lehetünk az életre.

Uralkodni – mit mond neked ez a szó, kedves olvasó?
Kellemetes ugye, amikor arról van szó, hogy te uralkodsz. És rettenetes, amikor rajtad uralkodnak. Nem szeretjük, ha bárki is uralkodik rajtunk. Érdekes módon Isten az embert mégis uralkodásra teremtette. Az ember ezt nem „zsákmányként”, hanem feladatként kapta. Egy darabig jól is tette: nevet adott az állatoknak, művelte és egy darabig őrizte a rábízott világot. Ám, amikor bejött a bűn – mint minden, amit Isten eredetileg jónak és jó céllal adott az embernek – ez is megromlott. Olyannyira, hogy szenvedés, átok, halál lett belőle.

Pál itt a mi Ádámban kapott örökségünket állítja szembe a Krisztusban kapott örökséggel. Amit Ádámban kaptunk, hogy uralom alatt vagyunk. Sokféleképpen sok minden által. Uralkodik a bűn, uralkodik az átok, uralkodik halál – persze ez megélt módon úgy történik, hogy mi emberek uralkodunk egymáson, rászabadítva magunkat egymásra.

Uralkodott a halál – Uralkodnak az életben.
A Krisztusban kapott ajándék, az, hogy új emberré válhatunk, azt a ráadás áldás is hordozza, hogy már ebben az életben sem a halál erői uralkodnak rajtunk, hanem már ebben az életben mi tudunk uralkodni, mi tudunk uralmi pozícióba kerülni, vagyis győztesek lenni minden felett, ami minket le akar uralni, meg akar nyomorítani, el akar veszíteni. Legfőképpen a bűn felett uralkodunk már ebben az életben: nem kell vétkezni, nem kell szaporítanunk azt, ami a halált hozza és az ítéletet. Uralkodunk önmagunkon, indulatainkon, uraljuk érzéseinket, gondolatainkat és legfőképpen uralkodunk az „egónkon”. Ennek következtében pedig isteni rend szerint tudunk uralkodni egymáson is Krisztus által, mint akik nem a harag, a gyűlölet, a nagyravágyás az irigység indulataival, hanem a kegyelem és az igazság ajándékával bővelkedünk. Vagyis úgy uralkodunk, hogy érvényt szerzünk annak a hatásnak, amit Krisztusban ajándékba kaptunk. Érvényesítjük a kegyelmet és az igazságot – továbbadjuk azt, amit mi kaptunk Jézus Krisztustól, aki hasonlóképpen kegyelemmel és igazsággal győzött a gonosz felett és uralkodik most is mennyből kormányozva világot – köztünk munkálkodva Szentlelke erejével.

Pál felfogásában az uralkodás valójában hatásgyakorlást jelent: mi –mire, ki – kire van hatással, arra tart az élet. Ha a bűn van ránk hatással – a halál felé tart az életünk. Ha a kegyelem és igazság van ránk hatással – az élet felé.

MA: ez az Isten eligazító parancsa: készülj az uralkodásra kegyelemmel és igazsággal Jézus Krisztus által már ez életedben!

Vélemény, hozzászólás?